Όροι Χρήσης Προγράμματος Συνεργατών (Affiliates)

1.1 Δημιουργία Affiliate λογαριασμού Store10

α. Η αίτηση για συμμετοχή το πρόγραμμα συνεργατών (affiliate) πραγματοποιείται οnline και αποκλειστικά από τη σελίδα Store10.gr συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάποια αίτηση χωρίς να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

β. Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα Affiliate, ο χρήστης δεσμεύεται ότι δηλώνει έγκυρα και ακριβή στοιχεία στον λογαριασμό του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κ.λπ).

γ. Ο Affiliate συμφωνεί να συνεργάζεται με το τμήμα Affiliate και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν για επιβεβαίωση στοιχείων (π.χ. ταυτότητα, λογαριασμός πληρωμής ΔΕΗ κ.λπ.).

δ. Ο Affiliate έχει σχέση συνεργασίας με την Εταιρία υπό τους όρους του συγκεκριμένου προγράμματος και δεν εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση την Εταιρία.

ε. Ο Affiliate έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Εταιρίας.

1.2 Προϋποθέσεις για έγκυρη συμμετοχή πωλήσεων στο Affiliate πρόγραμμα

α. Για να θεωρείται έγκυρη μία πώληση, ο τελικός Πελάτης θα πρέπει να είναι μοναδικός και να μην έχει πραγματοποιήσει παραγγελία στο παρελθόν για δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσία στην Εταιρία.

β. Ο τελικός χρήστης που πραγματοποίησε την αγορά δεν θα πρέπει ο ίδιος να διαθέτει affiliate account.

γ. Ο Affiliate πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Εταιρία. Πωλήσεις που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση, δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

δ. Η εκάστοτε πώληση θα πρέπει να προέρχεται από τα affiliate banners ή το affiliate URL που δίνονται αποκλειστικά από την Εταιρία και δεν επιτρέπεται σε αυτά να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραμετροποίηση.

ε. Τα affiliate εργαλεία που παρέχονται δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους. Αν διαπιστωθεί χρήση από τρίτους η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον affiliate λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

στ. Μία αγορά θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε μέσω affiliate ακόμα και 30 ημέρες μετά τη χρήση των affiliate εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός Πελάτης έχει επιτρέψει την αποθήκευση του αντίστοιχου cookie στον browser του. Ωστόσο, αν μέσα στο διάστημα των 30 ημερών, ο Πελάτης πατήσει ξανά στο ίδιο affiliate URL / banner, η ημερομηνία λήξης του cookie επεκτείνεται για άλλες 30 ημέρες.

ζ. Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης χρησιμοποιήσει affiliate εργαλεία από περισσότερους από έναν Affiliate, λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο cookie που είχε αποθηκευτεί στον browser του τελικού χρήστη αμέσως πριν την αγορά της υπηρεσίας.

η. Αν το cookie διαγραφεί από τον τελικό χρήστη, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα η πώληση να καταγραφεί και κατ’ επέκταση να αποδοθεί κανενός είδους προμήθεια στον συγκεκριμένο Affiliate.

θ. Όλες οι παραγγελίες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς την υπηρεσία και το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης, καταγράφονται και εμφανίζονται στο περιβάλλον διαχείρισης του Affiliate, εντός του control panel. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δοθεί και η αντίστοιχη προμήθεια, καθώς στη συνέχεια ελέγχεται η εγκυρότητα της κάθε πώλησης χωριστά.

ι. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που έχει αγοραστεί μέσω Affiliate ακυρωθεί ή απενεργοποιηθεί πριν τον έλεγχο της σωστής χρήσης, δεν δίνεται προμήθεια για την συγκεκριμένη πώληση.

κ. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που έχει αγοραστεί μέσω Affiliate αφορά συνδρομητική υπηρεσία, η προμήθεια του affiliate συνεχίζει να καταβάλλεται για όσους μήνες παραμένει ενεργή η υπηρεσία.

1.3 Πληρωμές

α. Ο Affiliate οφείλει να έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμής (π.χ. τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές) μέσω του affiliate προφίλ, πριν ζητήσει την καταβολή της προμήθειας.

β. Ο Affiliate υποχρεούται να έχει δηλώσει έγκυρα, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για την καταβολή της προμήθειας. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή ή και απώλεια της προμήθειας.

γ. Οι πληρωμές προμήθειας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ. Τυχόν προμήθειες (π.χ. τραπεζών) επιβαρύνουν τον Affiliate.

δ. Οι πληρωμές των εγκεκριμένων Affiliate προμηθειών πραγματοποιούνται από το λογιστήριο της Εταιρίας στις 15 κάθε μήνα. Στην περίπτωση που μεσολαβεί αργία ή Σαβ/κο, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

ε. Χρήματα από προμήθειες affiliate που δεν έχουν ζητηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, παύουν να υφίστανται.

στ. Ο Affiliate υποχρεούται να δηλώσει οποιαδήποτε έσοδα προκύπτουν από την affiliate δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.4 Προμήθειες

α. Οι προμήθειες του προγράμματος Affiliate είναι από 15-20%

β. Για να αποδοθεί η αυξημένη προμήθεια λόγω μεγάλου αριθμού πωλήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα προμηθειών, ο Affiliate θα πρέπει να έχει επιτύχει τον εκάστοτε αριθμό πωλήσεων μέσα στον ίδιο χρονολογικά μήνα. Σε περίπτωση που κάποια πώληση δεν κριθεί έγκυρη, το ποσό προμήθειας αναπροσαρμόζεται στην βαθμίδα που ορίζει ο αριθμός των έγκυρων πωλήσεων.

γ. Η έγκριση για την απόδοση του ποσού θα πραγματοποιείται έπειτα από τον έλεγχο σωστής χρήσης (90 ημέρες), στις αρχές του επόμενου ημερολογιακά μήνα.

1.5 Προώθηση

α. Ο Affiliate δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στα affiliate εργαλεία που παρέχονται από την Εταιρία.

β. Ο Affiliate δεσμεύεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά μέσα διαφήμισης που δεν προσβάλλουν την εικόνα της Εταιρίας, για την προώθηση των affiliate εργαλείων που διαθέτει. (πχ. Απαγορεύεται η προβολή affiliate banners σε site με ακατάλληλο περιεχόμενο).

γ. Ο Affiliate συμφωνεί να γνωστοποιήσει με ακρίβεια, εφόσον του ζητηθεί, όλες τις τακτικές, τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την προώθηση των υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο λογαριασμός affiliate μπορεί να απενεργοποιηθεί.

δ. Απαγορεύεται η χρήση τακτικών προώθησης που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια κέρδους προς την Εταιρία (π.χ. παροχή στον τελικό χρήστη μέρους της προμήθειας).

ε. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν παράνομες τακτικές ή μέσα για την προώθηση των affiliate εργαλείων (π.χ. spam email).

στ. Σε περίπτωση χρήσης μη θεμιτών μέσων διαφήμισης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το affiliate account χωρίς να πληρωθούν προμήθειες που τυχόν έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τότε.

ζ. Ο Affiliate θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι το affiliate πρόγραμμα παρέχεται από την Εταιρία, όπως και οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

η. Ο Affiliate δεσμεύεται ότι με τις πρακτικές προώθησης που ακολουθεί δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

θ. Είναι στην ευχέρεια της Εταιρίας να κρίνει αν η προώθηση που γίνεται από τον Affiliate είναι μη θεμιτή.

1.6 Κατάργηση / Απενεργοποίηση Affiliate λογαριασμού

α. O Affiliate ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει την κατάργηση του affiliate λογαριασμού του με γραπτή επικοινωνία προς το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας. Θα υπάρξει γραπτή επιβεβαίωση της κατάργησης.

β. Σε περίπτωση κατάργησης ενός affiliate λογαριασμού, απαγορεύεται πλέον η χρήση affiliate εργαλείων για οποιοδήποτε σκοπό.

γ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει / καταργήσει έναν affiliate λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να πραγματοποιηθεί η καταβολή των προμηθειών που μέχρι τότε έχουν συγκεντρωθεί, αν διαπιστωθεί παραβίαση των όρων χρήσης.

δ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής τυχόν προμηθειών που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα τη στιγμή της κατάργησης / απενεργοποίησης.

ε. Ο λογαριασμός affiliate διαγράφεται αυτόματα σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία έγκυρη πώληση ή καμία δραστηριότητα μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.